Strona główna » Aktualności » Czym zajmuje się Rada Osiedla?

Czym zajmuje się Rada Osiedla?

Bezpartyjny Wrocław - empatia, profesjonalizm, dialog

Wybory do 48 Rad Osiedli Wrocławia
odbędą się już 17 października 2021.

Czym zajmuje się Rada Osiedla?

Radni inicjują budowanie lokalnych więzi, integrują mieszkańców i wspierają ich aktywności na rzecz społeczności sąsiedzkiej. Wsłuchują się w potrzeby mieszkańców, pośredniczą między mieszkańcami a Miastem, organizują konsultacje społeczne i akcje informacyjne. Współpracują z Policją, Strażą Miejską, Strażą Pożarną, ale przede wszystkim – z mieszkańcami. Rady Osiedli zajmują się także opiniowaniem uchwał Rady Miejskiej, między innymi Budżetu Miasta.

Radni mogą wnioskować
do władz miasta m.in. w sprawach:

  • powstania na Osiedlu domu kultury, szkoły, przedszkola czy ośrodka sportu,
  • zmian w rozkładzie jazdy MPK, organizacji komunikacji zbiorowej na obszarze Osiedla oraz połączeń z innymi osiedlami,
  • organizacji podstawowej opieki zdrowotnej,
  • tworzenia skwerów i miejsc zielonych oraz wprowadzania form ochrony przyrody,
  • zmian organizacji ruchu drogowego, wprowadzenia ograniczeń dla poprawy bezpieczeństwa pieszych,
  • wszczęcia procedury uchwalenia planu zabudowy obszaru położonego w obrębie Osiedla, przeznaczenia terenów w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Miasta, w tym lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Rada Osiedla także:

  • opiniuje liczbę i lokalizację punktów sprzedaży alkoholu na Osiedlu,
  • występuje o dodatkowe środki na bieżące aktywności organizowane dla mieszkańców (festyny, warsztaty, spotkania etc.),
  • wnioskuje o projekty z Funduszu Osiedlowego i Funduszu Czasu Wolnego,
  • współpracuje z Centrami Aktywności Lokalnej, domami kultury oraz lokalnymi organizacjami społecznymi.