Zapraszamy do zapoznania się z programem Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław przygotowanym w 2018 roku w ramach kampanii wyborczej do Rady Miejskiej Wrocławia oraz na Prezydenta Wrocławia.

Program składa się z 3 głównych części:

 1. Fundamenty dobrego rządzenia
  Katalog koniecznych zmian w zarządzaniu miastem, komunikowania się jego włodarzy z obywatelami i składania przez nich zobowiązań.
  Tylko jakościowa zmiana w podejściu do sprawowania władzy może sprawić, że dobre projekty będą realizowane. To nie brak dobrych pomysłów doskwiera miastu. To brak woli politycznej sprawia, że nie można znaleźć oszczędności w budżecie czy zmniejszyć hamującego rozwój zadłużenia. Wrocław potrzebuje dobrych podstaw zarządzania, by każdy wrocławianin wiedział, czego może wymagać od władz oraz jakie są wzajemne relacje rządzących i obywateli. Proponujemy coś więcej niż to, do czego obligują tak niechętnie stosowane przepisy prawa. Fundamentem naszych działań są przejrzyste zasady i uczciwa umowa społeczna.
 2. PROJEKT Wrocław
  Zbiór postulatów wypracowanych przez naszych ekspertów, radnych osiedlowych i członków Stowarzyszenia.
  P jak planowanie
  R jak rozwój
  O jak otwartość
  J jak jakość
  E jak efektywność
  K jak konsekwencja
  T jak transparentność
 3. Program Obywatelski dla Wrocławia
  To oczekiwania wrocławian przekazane w toku indywidualnych rozmów, poprzez formularz zamieszczony na stronie internetowej Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław oraz efekt doświadczeń naszych radnych osiedlowych. Trzecia część programu w dużej mierze jest uzupełnieniem obszaru drugiego, ale dla nas ma szczególne znaczenie, ponieważ tworzymy ją cały czas, bazując na kontakcie z mieszkańcami. Zapraszamy wszystkich do uzupełniania i współtworzenia Programu Obywatelskiego, który podzieliliśmy na 7 okręgów wyborczych, z uwzględnieniem znajdujących się w ich granicach 48 osiedli.

1. Fundamenty dobrego rządzenia


1.1. Wrocław prawdziwie obywatelski, czyli mieszkańcy decydują

Obecne konsultacje społeczne często mają charakter fikcyjny, zasady ich organizowania i przeprowadzania są przestarzałe, a większość wrocławian zajętych codziennymi sprawami nie ma czasu lub możliwości brać w nich udziału.

Zbudujemy dostępny on-line, oparty o nowoczesne rozwiązania portal obywatelski eWrocławianin umożliwiający elektroniczny udział w konsultacjach, oddanie głosu w e-referendum oraz wygodny i łatwy w obsłudze kontakt z Radami Osiedli.

O sprawach mieszkańców nie powinna decydować wyłącznie administracja miasta czy głośne mniejszości, dlatego wprowadzimy narzędzie dopasowane do bieżącego poziomu rozwoju technologicznego oraz do szybkiego tempa życia mieszkańców. Rolą tego narzędzia będzie oddanie głosu obywatelom, opiniowanie i rozstrzyganie spraw z perspektywy dobra społeczności. To rozwiązanie przewyższy swoim zakresem stosowane w wielu polskich miastach wysłuchanie publiczne. Dzięki eWrocławianinowi nasze miasto stanie się liderem nowoczesnej relacji społecznej oraz bezpośredniego dialogu rządzących z mieszkańcami.

1.2. Sprawny urząd bliski mieszkańcom

Planujemy reorganizację Urzędu Miejskiego Wrocławia, w tym redukcję departamentów z 9 do 7, aby uprościć strukturę, obniżyć koszty funkcjonowania urzędu i wprowadzić jasne zakresy odpowiedzialności za sprawy miejskie. Wprowadzimy dekoncentrację Urzędu Miejskiego polegającą na stworzeniu dodatkowego punktu Centrum Obsługi Podatnika oraz zwiększeniu liczby Centrów Obsługi Mieszkańca z 4 do przynajmniej 7. Dodatkowo, idąc za przykładem Rzeszowa, uruchomimy pomocnicze punkty obsługi w galeriach handlowych. Wiele istotnych problemów Wrocławia wynika z dublowania się zakresów kompetencji spółek i jednostek miejskich. Dlatego zredukujemy ich liczbę.

Połączymy następujące podmioty:

 • ͖͖ Zarząd Inwestycji Miejskich z Wrocławskimi Inwestycjami Sp. z o.o.,
 • ͖͖ Zarząd Zasobu Komunalnego z Wrocławskimi Mieszkaniami Sp. z o.o.,
 • ͖͖Młodzieżowe Centrum Sportu z Wrocławskim Centrum Treningowym Spartan Sp. z o.o.

Rozważymy również połączenie instytucji odpowiedzialnych za szeroko rozumianą mobilność. Wiele wskazuje na to, że zadania ZDiUM i MPK mogłaby wykonywać jedna instytucja realizująca jasno określone priorytety.

1.3. Prezydent i Rada Miejska dzielą się władzą

W ostatnich wyborach do Rad Osiedli Bezpartyjny Wrocław głosił hasło: „Stop igrzyskom! Zadbajmy o nasze osiedla”. To hasło pozostaje aktualne.

Wrocław przestanie być projektem medialnym, a stanie się projektem użytkowym. Poprawa jakości i wyglądu chodników, podwórek czy skwerów, a także zwiększenie bezpieczeństwa i porządku musi zacząć się od zmiany funkcjonowania władzy miejskiej. Decyzje o mniejszych inwestycjach będą odtąd zapadać w ścisłym porozumieniu z mieszkańcami.

Dokonamy fundamentalnej reformy zarządzania miastem i przekażemy więcej kompetencji Radom Osiedli. Osiedla i ich Rady mogą pozostać w obecnym kształcie geograficzno-administracyjnym, jednak pilnie potrzebna jest reforma ich statutów i precyzyjne określenie zakresu kompetencji. Będziemy zachęcać Rady Osiedli, by pełniły funkcję ośrodków aktywizacji społecznej mieszkańców.

Dzisiaj Rady Osiedli dysponują symbolicznymi budżetami, a takie programy, jak Karty Zadań Inwestycyjnych czy Program Inicjatyw Rad Osiedli mają bardzo niejasne kryteria wyboru, co czyni je słabymi narzędziami i zniechęca mieszkańców do włączania się w ich prace. Stworzymy jasny program inwestycji lokalnych, które będą mogły współtworzyć samorządy osiedlowe.

Każde osiedle będzie miało możliwość przyznawania pierwszeństwa konkretnym zadaniom w ramach określonego budżetu inwestycyjnego na kolejne lata. W pierwszym roku działania będzie on na poziomie 35 mln złotych, czyli znacząco wyższym niż Wrocławski Budżet Obywatelski.

Budżet pozostanie w gestii administracji miejskiej, podobnie jak w przypadku WBO. Jednak decyzję o jego wykorzystaniu w sprawach lokalnych, takich jak np. remonty chodników, zagospodarowanie zieleni na osiedlu, powstanie placu zabaw czy remont ulicy, podejmować będą Rady Osiedla.
Obecnie we Wrocławiu mamy do czynienia z bardzo zróżnicowanymi samorządami osiedlowymi, ponieważ jedne osiedla liczą mniej niż 1000 mieszkańców, inne – ponad 30 tysięcy.

Z logiki zarządzania wynika, że łatwiej przydzielać kompetencje i budżety jednostkom o zbliżonej populacji, jednak wszystkie decyzje o zmianach będą zapadać wyłącznie po realnych konsultacjach z mieszkańcami.

Jeszcze w 2017 roku Stowarzyszenie Bezpartyjny Wrocław zaproponowało program „WBO 2.0” zakładający modyfikację finansowania inwestycji lokalnych. Propozycja ta gwarantuje sprawiedliwy podział środków pomiędzy wszystkie 48 osiedli, uwzględniając ich rozmiar i populację.

1.4. Transparentność, czyli pełny dostęp do miejskich danych

Jesteśmy zdecydowanymi zwolennikami transparentności wszystkich miejskich instytucji, spółek i organów. Zapewnimy jawność nie tylko umów zawieranych przez miasto, ale też przepływu każdej złotówki, która wpada do miejskiego budżetu. Dlaczego? Ponieważ transparentność oznacza oszczędność oraz jest gwarancją, że miasto traktuje wszystkich przedsiębiorców, wykonawców i zleceniobiorców równo, a decyzje podejmowane są na podstawie jasnych kryteriów jakości i ceny.

Mieszkańcy otrzymają łatwy i stały dostęp do szczegółów wszystkich wydatków, przychodów i transakcji zawieranych przez miasto: od przychodów z podatków i innych źródeł, przez wydatki ponoszone na zarządzanie urzędami i instytucjami miejskimi, rejestry wszystkich faktur oraz skany umów miasta, aż po wynagrodzenia na poszczególnych stanowiskach we wszystkich miejskich organach. Skany dokumentów zostaną zebrane, zarchiwizowane i udostępnione niezależnym audytorom.

Mieszkaniec Wrocławia będzie wiedział, jaka ilość pieniędzy przechodzi przez każdą instytucję miasta, na co i w jakim zakresie wydawane są miejskie fundusze w takich dziedzinach życia jak: edukacja, opieka zdrowotna, bezpieczeństwo, zieleń miejska, zabytki, infrastruktura, kultura czy komunikacja.

Uruchomimy jedną wspólną bazę informacji i otwartych danych miasta Wrocławia, zaprojektowaną na wzór serwisu informacyjnego miasta Chicago: data.cityofchicago.org

Przykładem transparentności będzie ujawnienie ewidencji przejazdów służbowych, szczególnie urzędników korzystających z usług kierowców. Niejawność tej ewidencji to jaskrawy dowód braku przejrzystości i lekkiego podejścia rządzących do wydawania publicznych pieniędzy.

Jednoznacznie wskażemy terminy realizacji poszczególnych projektów i zobowiązań. Podamy do informacji publicznej jednostki organizacyjne i dane osób odpowiedzialnych za konkretny obszar, projekt czy decyzję.

Dzięki temu każdy mieszkaniec będzie mógł dowiedzieć się, kiedy dana obietnica czy zobowiązanie ma zostać zrealizowane i kto jest za to odpowiedzialny.


1.5. Wielki audyt Wrocławia


Przeprowadzimy audyt Urzędu Miejskiego Wrocławia, wszystkich jednostek organizacyjnych w gminie oraz spółek miejskich. Audytem zajmie się niezależna instytucja zewnętrzna.

Wyłącznym celem wielkiego audytu Wrocławia jest przyszłość miasta. Podejmując zobowiązania i realizując projekty rozwojowe, musimy ustrzec się błędów popełnianych przez obecną władzę. Dziś jej działania budzą wiele wątpliwości, a szereg spraw jest niejawnych, dlatego audyt jest koniecznym narzędziem w wypracowaniu lepszego sposobu rządzenia.

1.6. Mniej igrzysk, więcej zarządzania


Wrocław chwalony za dobrą promocję i wizerunek w mediach, jednak nie zastąpią one dobrego zarządzania. Oficjalne wydatki na promocję miasta w ostatnich dwóch latach sięgały ok. 8 mln zł rocznie. Ta kwota jest racjonalna, lecz musimy zauważyć ukryte wydatki, które już gospodarne nie są.

Masowe imprezy, jak np. Euro 2012, Europejska Stolica Kultury 2016 i The World Games 2017 miały być dla Wrocławia impulsem do dynamicznego rozwoju oraz zwiększyć jego atrakcyjność turystyczną, kulturalną i sportową. Tego celu nie udało się osiągnąć. Przed 2012 rokiem Wrocław turystycznie plasował się za Warszawą, Krakowem i Trójmiastem. Pod względem atrakcyjności kulturalnej również wyprzedzały nas stolica i Kraków. Dziś, spoglądając na podobne rankingi, Wrocław znajduje się na tych samych lub niższych pozycjach. Powinniśmy być dumni z naszego miasta i jego promocji, ale nie kosztem inwestycji w infrastrukturę i podstawowe potrzeby mieszkańców.

Zadbamy o atrakcyjność Wrocławia poprzez rozbudowanie oferty miasta o cykliczne imprezy artystyczne i sportowe oraz nowe obiekty i instytucje, które będą służyć równocześnie turystom i mieszkańcom, jak obecnie Afrykarium czy Hydropolis.

Kryterium rozwoju miasta i jego sukcesu to nie liczba organizowanych masowych imprez, a liczba mieszkańców, którzy w kolejnych latach decydują się właśnie tu założyć rodzinę i wybierają Wrocław, by wychowywać swoje dzieci.

2. PROJEKT Wrocław

Najbliższe wybory są tak ważne, ponieważ decydują o przyszłości nie tylko naszej, ale również przyszłych pokoleniach. Z myślą o nich wypracowaliśmy


PROJEKT Wrocław, czyli Wrocław jutra.

2.1. Komunikacja miejska i transport


Nieefektywna i niekomfortowa komunikacja zbiorowa to dziś kluczowy problem dużych miast, w tym Wrocławia. Wiele starych, ale też i nowych osiedli jest źle skomunikowanych z centrum miasta, a komunikacja zbiorowa nie jest atrakcyjną alternatywą dla samochodów. Władze miasta chwalą się wysokimi pozycjami w wielu rankingach. Tymczasem np. w rankingu „Wspólnoty”, wśród 19 największych miast Wrocław zajął miejsce 12. pod względem jakości komunikacji zbiorowej, plasując się daleko za Kielcami, Rzeszowem czy Gdańskiem.

Oddzielenie komunikacji zbiorowej od ruchu samochodowego jest warunkiem poprawy jakości systemu publicznego transportu. W sytuacji, w której tramwaj lub autobus stoją w jednym korku z samochodami osobowymi, mieszkańcy zawsze wybiorą własne auta. Wydzielenie torowisk znacznie poprawi sytuację, jednak nie wystarczy, by rozwiązać problem zatorów – trzeba również zmniejszyć liczbę miejsc, w których tramwaje muszą skręcać na skrzyżowaniach. Dlatego też kolejnym krokiem jest spójny system komunikacji miejskiej – tzw. ruszt komunikacyjny.

Ruszt komunikacyjny to zaplanowany i zoptymalizowany system połączeń komunikacyjnych, który w przypadku linii tramwajowych powinien składać się z prostopadłych relacji przecinających się w centrum, linii obwodowej (tzw. „zerówki”) oraz kilku tras skręcających prostopadle w centrum. Dziś Wrocław ma zbyt dużo linii tramwajowych, które kluczą po mieście. W skutek tego jeżdżą zbyt wolno, ponieważ każdy skręt to istotne wydłużenie czasu przejazdu, a jednocześnie – jeżdżą zbyt rzadko. Mając do dyspozycji tę samą liczbę tramwajów, zaplanujemy nowy system komunikacyjny, który będzie miał mniej linii, ale będzie jeździł częściej, szybciej i regularnie, dzięki „wyprostowaniu” tras.

10-minutowy cykl kursowania komunikacji zbiorowej w szczycie
to jeden z kluczowych elementów komfortu pasażerów. Dzięki regularnemu i skróconemu cyklowi ewentualne przesiadki nie są problematyczne, ponieważ średni czas oczekiwania wynosi ok. 5 minut. Ponadto, rozkład jazdy tramwaju z danego przystanku jest bardzo łatwy do zapamiętania: jeśli tramwaj odjeżdża np. 7 minut po określonej godzinie, to wiadomo, że będzie odjeżdżał analogicznie: 17 minut po, 27, 37 itd.

Wszystkie nowe i remontowane linie tramwajowe powstaną jako pasy autobusowo-tramwajowe, wydzielone z jezdni dla zwykłych samochodów. Pasy te powstaną z zabudowaną nawierzchnią umożliwiającą przejazd po nich autobusu czy karetki. W konsekwencji autobusy nie będą stały w korkach, a przesiadka np. z tramwaju do autobusu odbywać się będzie na tych samych przystankach. Zabudowana nawierzchnia nie jest wyłącznie kwestią wygody, ale istotnym elementem „Korytarza Życia”, a zatem sprawą bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, zarówno pieszych, jak i zmotoryzowanych.

Rozbudowany system „Park&Ride”, czyli zintegrowana z przystankami, ale również pętlami komunikacji miejskiej sieć dużych parkingów znajdujących się na wjazdach do miasta i przy drogach prowadzących do węzłów obwodnic. Obecnie powstają pojedyncze, małe parkingi, ale nie tworzą one spójnego systemu. Równolegle z rozbudową sieci parkingów, zagęścimy cykl kursowania komunikacji zbiorowej, dzięki czemu wzrośnie atrakcyjność rozwiązania „Park&Ride”. Kierowcy będą bardziej skłonni z niego skorzystać, jeśli odjazd będzie zaplanowany co 5-7 minut, a pojazdy komunikacji miejskiej będą klimatyzowane.

Zorganizujemy we Wrocławiu w porozumieniu z gminami ościennymi od 12 do 15 parkingów „Park&Ride”, które będą stanowić współczesną bramę miasta.

Realna promocja komunikacji zbiorowej, którą osiągniemy poprzez objęcie bezpłatną komunikacją miejską studentów do 26. roku życia, a w dalszej perspektywie – wszystkich wrocławian. Zachęcenie mieszkańców do powszechnego korzystania z komunikacji zbiorowej przyniesie miastu, po pierwsze, oszczędności w postaci zmniejszonych kosztów utrzymania dróg. Po drugie, podniesie komfort poruszania się po mieście dzięki zmniejszeniu liczby samochodów wjeżdżających do miasta lub poruszających się po nim. Oszczędności czasu samych mieszkańców natomiast będą bezcenne dzięki zredukowaniu tak dotkliwych dzisiaj zatorów komunikacyjnych.

Integracja systemów transportowych miasta i aglomeracji to zespół skoordynowanych przedsięwzięć, których celem jest łatwa zmiana środka transportu, np. przesiadka z pociągu aglomeracyjnego czy regionalnego do tramwaju lub autobusu miejskiego. W niektórych przypadkach (np. peron nr 1 dworca Wrocław Mikołajów) rozwiązaniem jest zbudowanie wyjścia z peronów bezpośrednio na przystanek komunikacji miejskiej. Innym razem wydłużenie o kilkaset metrów linii tramwajowej i budowę nowej pętli w bliskiej okolicy dworca (np. Wrocław Leśnica). Jednorazowe koszty tej integracji zwrócą się dzięki wzrostowi wydajności wrocławskich miejsc pracy – zarówno prywatnych, jak i państwowych.

Z badań satysfakcji pracowników wynika, że osoba, która szybciej dojeżdża do miejsca pracy (najlepiej w czasie do 20 minut), cieszy się lepszym samopoczuciem, co wprost przekłada się na efektywność całej gospodarki.

Kolej aglomeracyjna z cyklem kursowania co 20-30 minut oraz nowymi połączeniami i nowymi przystankami na istniejących liniach na terenie Wrocławia, w szczególności w centrum miasta. Wiele osób pracujących lub uczących się we Wrocławiu mieszka w okolicznych miejscowościach na obszarze całej aglomeracji wrocławskiej, zatem konieczne jest dostosowanie różnych środków transportu do ich potrzeb. Nie tylko zagęścimy cykl kursowania kolei aglomeracyjnej, ale również zintegrujemy jej przystanki z przystankami miejskiej komunikacji zbiorowej.

„Tram-train”, czyli tramwaj dwusystemowy to innowacyjne rozwiązanie komunikacyjne stosowane w miastach europejskich, o mniejszej lub większej liczbie mieszkańców niż Wrocław: Karlsruhe, Chemnitz, Zwickau, Kassel czy Saarbrücken w Niemczech, Wiedeń-Baden w Austrii, Mulhouse we Francji. Rozwiązanie to polega na wprowadzeniu takich modeli tramwajów, które poruszać się mogą zarówno po infrastrukturze tramwajowej, jak i kolejowej. Rozwiązanie w postaci tramwaju dwusystemowego oznacza silne zintegrowanie komunikacyjne aglomeracji ze ścisłym centrum miasta i przekłada się na poprawę wygody oraz skrócenie czasu podróży. „Tram-train” jest odważną inwestycją, którą zrewolucjonizujemy transport aglomeracyjny i umożliwimy bezpośrednie skomunikowanie centrum Wrocławia z wianuszkiem miast otaczających stolicę regionu.

Nowe linie kolejowe, w tym odcinki podziemne, pozwolą nam wprowadzić kolej do ścisłego centrum Wrocławia. Analogiczne rozwiązanie powstaje obecnie w Łodzi, gdzie przedłużana jest pod centrum miasta linia kolejowa ze ślepej dotychczas linii Dworca Łódź-Fabryczna. Przykładowym rozwiązaniem jest wprowadzenie kolei do ścisłego centrum Wrocławia, przedłużając na poziomie -1 linię kolejową z Dworca Świebodzkiego w kierunkach Oleśnicy oraz Oławy.

Powołanie Oficera Zmotoryzowanego, który uczestniczyłby w trójstronnej komunikacji i wraz z Oficerem Pieszym i Rowerowym rozwiązywali wspólnie problemy Wrocławia.

Żadnych nowych naziemnych parkingów w centrum. Wprowadzimy surowe wymagania dla deweloperów i inwestorów dotyczące obowiązku budowania parkingów podziemnych przy każdej nowej inwestycji powstającej w centrum miasta.

Uruchomimy w ścisłym centrum system parkowania z opłatą wzrastającą z każdą kolejną godziną, a na wybranych parkingach wyłącznie z parkowaniem czasowym (z zachowaniem praw mieszkańców).

Transport rowerowy uwzględniający połączenia w ramach osiedli i między osiedlami, terenami zielonymi oraz budowanie ścieżek w śladzie jezdni. Miasto dokonało kilku inwestycji rowerowych, jednakże wciąż brakuje rozwiązań systemowych. Ścieżki buduje się głównie z perspektywy dojazdu do centrum, a w konsekwencji brakuje połączeń między osiedlami. Transport rowerowy to doskonałe uzupełnienie komunikacji miejskiej, doskonały trend prozdrowotny, a rzesza wrocławian korzystających z tego środka lokomocji stale rośnie.

2.2. Walka ze smogiem i zieleń miejska

Wśród zadań związanych z poprawą jakości życia we Wrocławiu absolutnym priorytetem jest walka o czyste powietrze. To dziś nie tylko cywilizacyjna konieczność, ale też podstawowy element dbania o zdrowie wrocławian. Władze od lat ignorują ten problem, podejmując jedynie działania pozorowane wymuszane krytyką mieszkańców.

Zwiększymy świadomość mieszkańców w zakresie jakości powietrza instalując urządzenia pomiarowe PM 2,5 i PM 10 wraz z wyświetlaczami w kluczowych punktach komunikacyjnych na każdym osiedlu.

W ciągu 3 lat wymienimy piece opalane węglem we wszystkich lokalach komunalnych na bardziej ekologiczne źródła ciepła. W pierwszej kolejności będziemy je zastępować podłączeniem do sieci ciepłowniczej. W pozostałych przypadkach zastosujemy ogrzewanie gazowe, a w ostateczności – elektryczne. To oznacza likwidację ok. 10 tys. pieców węglowych i tzw. pieców „śmieciowych”.

Pozyskamy dotacje unijne i centralne na działania antysmogowe, idąc za przykładem Krakowa i Łodzi. Przeprowadzimy pełną ewidencję pieców na paliwa stałe w lokalach własnościowych i gospodarczych. Zapewnimy wsparcie prawne i instytucjonalne dla wspólnot i spółdzielni zainteresowanych pozyskaniem środków na termomodernizację.

Zmienimy fundamenty sposobu myślenia o zieleni we Wrocławiu. Wprowadzimy zmiany wielotorowo, koncentrując się zarówno na sposobach działania urzędów, jak i praktykach inwestorów czy deweloperów.

Dobrze zorganizowana zieleń miejska oznacza nie tylko czystsze powietrze. Zieleń tłumi miejski hałas oraz łagodzi skutki wysokich temperatur, a poprzez swoje walory estetyczne wpływa ona również na lepsze samopoczucie mieszkańców miasta.

Przeorganizujemy sposób funkcjonowania Zarządu Zieleni Miejskiej. Z obecnej formy, skompromitowanej ostatecznie po skandalicznej wycince drzew w Parku Grabiszyńskim, przekształcimy ZZM w instytucję dysponującą własną bazą sprzętową i wykwalifikowanymi pracownikami. Taka reorganizacja pozwoli na lepszy nadzór i zracjonalizowanie kosztów bieżącego utrzymania zieleni oraz długofalowe planowanie i działanie.

Zwiększymy rolę inicjatyw osiedlowych i sąsiedzkich w zakresie
pielęgnacji oraz nowych nasadzeń drzew i krzewów
. Program finansowania inicjatyw osiedlowych odciąży pracowników gminy Wrocław i zazieleni mniej wyeksponowane części miasta, np. podwórka, place czy skwery osiedlowe.

Zaplanujemy budowę kilkudziesięciu nowych parków i skwerów na uwalnianych w przyszłości terenach, które obecnie sprzedawane są w całości deweloperom. Wprowadzimy twarde reguły wymagając od
inwestorów, by zieleń była istotnym i integralnym elementem nowych projektów, zaplanowanym z myślą o kolejnych dekadach.

Zmienimy zasady zabezpieczenia roślinności przy wykonywanych robotach ziemnych. Zieleń zahartowana w warunkach miejskich jest zdrowa i silna, więc należy ją odpowiednio zabezpieczać w czasie robót, natomiast krzewy i młode drzewa na trasach robót ziemnych – przesadzać, a nie niszczyć. Prace na terenach zielonych powinny być prowadzone lekkim sprzętem.

Utworzymy jak najdłuższe korytarze ekologiczne poprzez przeplatanie szpalerów drzew krzewami. Obniży to poziom smogu poprzez zmniejszenie erozji wietrznej, a także zapewni więcej zacienionej przestrzeni.

Zaczniemy nasadzać duże drzewa, zamiast drzew wysublimowanych i pięknych architektonicznie, ale niesprawdzających się w warunkach miejskich. Nasadzenia będziemy przeprowadzać z nasion drzew i krzewów, które sprawdziły się we Wrocławiu, wzorując się na banku genów w Kostrzycy.

Podnoszony przez niektórych konflikt między ekologią a rozwojem infrastruktury jest pozorny. Niemożliwe jest długofalowe rozwijanie miasta bez dbania o zieleń, zdrowie i jakość życia. Podstawowym budulcem miasta są jego mieszkańcy. Tworząc piękną, zieloną aglomerację, zapobiegniemy przenoszeniu się młodego pokolenia do gmin ościennych. Deweloperzy i inwestorzy natomiast, wiedząc, że zasad związanych z zielenią nie da się, jak dotąd, łatwo obejść, podporządkują się obowiązującym wytycznym.

2.3. Mieszkania i budownictwo

Każde miasto potrzebuje tanich, ale jednocześnie funkcjonalnych i gwarantujących godny poziom życia mieszkań komunalnych. Niestety, dzisiejsze budownictwo mieszkaniowe we Wrocławiu oparte jest na modelu rozwoju deweloperskiego, z symboliczną aktywnością budownictwa społecznego i komunalnego.

W drodze konsultacji społecznych opracujemy program budownictwa komunalnego, w ramach którego mieszkańcy będą mogli dobrowolnie przenieść się z mieszkania komunalnego w zniszczonej kamienicy do nowo powstałego budynku z nowoczesną infrastrukturą (windą, toaletą w mieszkaniu i centralnym ogrzewaniem), ale położonego dalej od centrum. Uwolnione w ten sposób zasoby komunalne sprzedamy inwestorom zainteresowanym renowacją kamienic w centrum i planującym tchnąć w nie nowe życie. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży starych mieszkań pozwolą sfinansować budowę nowych.

Zakończymy chaotyczną sprzedaż działek. Obecne władze miasta stosują, naszym zdaniem, krótkowzroczną taktykę: „kończą się pieniądze, to wystawmy coś na sprzedaż”. Nasze miasto wymaga planowania i myślenia o jego przyszłości, o terenach zielonych czy zmieniającym się klimacie. Bezpartyjny Wrocław stoi na stanowisku, że inwestycje są miastu potrzebne, ale odpowiedzialność inwestorów musi sięgać zdecydowanie dalej niż dotychczas. Decyzje o planach zagospodarowania powinny zapadać w perspektywie kolejnych dziesięcioleci. Wrocław ma na tym polu ogromne zaniedbania, które z pewnością ujawni powyborczy audyt.

2.4. Edukacja szkolna i przedszkolna

Podstawowym problemem wrocławskiej edukacji są przepełnione placówki oświatowe i wychowawcze oraz brak skutecznego i spójnego zarządzania naborem.

Sformułujemy jasne zasady naboru do żłobków i przedszkoli, niepodlegające zmianom w okresie co najmniej sześciu miesięcy przed datą jego rozpoczęcia.

Wytypujemy tereny na potrzeby budowy nowych obiektów przedszkolnych i szkolnych. Odbywać się to będzie z udziałem Rad Osiedli, z uwzględnieniem potrzebnej infrastruktury.

Wprowadzimy monitoring wokół szkół, aby znacznie ograniczyć handel środkami odurzającymi oraz zwiększyć ogólne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży.

Będziemy kontynuować i rozwijać program „Zdrowe żywienie małych wrocławian” w szkołach i przedszkolach.

2.5. Bezpieczeństwo

Obecnie Straż Miejska, zamiast dbać o bezpieczeństwo na wrocławskich osiedlach, skupia się na interwencjach dotyczących niewłaściwego parkowania.

Powołamy niezależny zespół nadzoru parkowania, wzorując się na rozwiązaniu istniejącemu w Katowicach. Zadania związane z bezpośrednim kontrolowaniem parkowania na terenie gminy Wrocław zlecimy prywatnej firmie w ramach przetargu, zdejmując ten obowiązek ze Straży Miejskiej.

Wyposażymy Straż Miejską w rowery i skutery elektryczne, które pozwolą strażnikom skuteczniej kontrolować większe obszary na dużych osiedlach, zwłaszcza tych o małej gęstości zaludnienia, a także wspierać organizację ruchu w pobliżu placówek edukacyjnych.

Wdrożymy program szkoleniowy dla seniorów w zakresie bezpieczeństwa, aby osoby starsze wiedziały, jak poprawnie ocenić daną sytuację, jak w jej obliczu reagować i kogo zawiadomić w przypadku zagrożenia. Seniorzy to grupa narażona na wiele zagrożeń, w tym oszustwa finansowe czy wyłudzenia. Z drugiej strony – jest to grupa najbardziej aktywna, kluczowa dla wspólnego bezpieczeństwa i informowania o zagrożeniach.

2.6. Kultura i ochrona zabytków

Obowiązkiem miasta jest dbanie o szeroko pojętą kulturę, zarówno tę wysoką, jak i masową. Organizacja cyklicznych festiwali, imprez muzycznych i artystycznych oraz rozwijanie infrastruktury w postaci obiektów kulturalnych to jednak nie wszystko. Miasto powinno również przyjąć rolę mediatora i inicjatora dyskusji w sprawach niepodlegających bezpośrednio pod jego decyzyjność. Przykładem jest tu niszczejący gmach Kina „Lwów”, nienależący do miasta, więc pozostający poza zainteresowaniem władz.

Wprowadzimy aktywną politykę mediacyjną w zakresie kultury i sztuki z podmiotami zewnętrznymi, jednostkami administracji wojewódzkiej i ministerialnej. Wrocław potrzebuje nowych, wyrazistych ośrodków kultury wysokiej, np. rozbudowy zasobów Muzeum Etnograficznego oraz powołania Wrocławskiego Ośrodka Promocji Kultury Polskiej, we współpracy z takimi instytucjami, jak Centrum Historii Zajezdnia.

Wrocław, jako najbardziej europejskie spośród polskich miast, powinien prezentować swoją historię poprzez pryzmat bogactwa kulturowego, które przywieźli do Wrocławia Polacy z różnych regionów dawnej i obecnej Rzeczpospolitej.

To część naszej tożsamości i kultury, którą warto pokazać turystom.

Skutecznie zadbamy o zabytki i dziedzictwo kulturowe w drodze partnerstwa publiczno-prywatnego. Ustanowimy 10-, 15- i 20-letnie kontrakty na komercjalizację zabytków z równoczesnym zapewnieniem do nich dostępu mieszkańcom i turystom. Na świecie istnieje wiele dowodów na to, że prywatny zarządca (pod pełnym nadzorem i na wspomnianych wcześniej, precyzyjnie określonych warunkach) lepiej zatroszczy się i wyeksponuje wartość zabytku, niż zrobią to urzędnicy.

Powstrzymamy niekontrolowane wyburzanie obiektów zabytkowych i wzmocnimy politykę miasta w zakresie zgłaszania kolejnych obiektów (budynków, stref i terenów) do rejestru zabytków.

2.7. Sport i kultura fizyczna


Sport wydaje się najmniej profesjonalnie zarządzaną sferą publiczną we Wrocławiu, czego przykładem jest festiwal pomyłek w sprawie sprzedaży piłkarskiego Śląska Wrocław.

Miasto może wspierać klub sportowy poprzez udostępnianie na dogodnych warunkach profesjonalnie zarządzanego, dużego obiektu, wsparcie szkolenia młodzieży, ale nie przez milionowe dotacje czy pożyczki.

Śląsk Wrocław potrzebuje wiarygodnego biznesowo właściciela, który nie tylko ma doświadczenie, ale również wiedzę o futbolu i zarządzaniu w sporcie – takich właścicieli mają kluby w Poznaniu czy Gdańsku. Funkcjonowanie piłkarskiego Śląska Wrocław związane jest ze Stadionem Miejskim, będącym dla miasta równie poważnym obciążeniem. Budowa największego w polskiej lidze stadionu dla klubu gromadzącego publiczność na średnim poziomie ok. 10 tys. widzów była błędem. Potrzebujemy rewolucji w zarządzaniu, poprzedzonej profesjonalnym audytem i stworzeniem realnego biznesplanu zorientowanego na komercyjne wykorzystanie obiektu. Na Stadionie Miejskim powinno odbywać się zdecydowanie więcej imprez kulturalnych, artystycznych i społecznych. Wrocław ma podobny obiekt do stadionów w Gdańsku i Poznaniu – oba mają sponsora tytularnego, który pomaga udźwignąć ciężar finansowy związany z ich utrzymaniem.

Stadionem powinna zarządzać prywatna firma, która ma realne osiągnięcia w tej branży.


Ograniczenie finansowania pierwszej drużyny Śląska Wrocław z publicznych pieniędzy pozwoli na zaangażowanie realnych środków w szkolenie młodzieży. Obiecywali to kolejni trenerzy i prezesi Śląska Wrocław, jednakże nie powstał żaden skuteczny program szkoleniowy. Inwestycja w akademię piłkarską powinna być jednym z warunków wejścia nowego inwestora.

Podobnie wesprzemy programy szkoleniowe w innych dyscyplinach sportu. W Islandii liczącej 350 tysięcy mieszkańców większość dzieci uprawia sport, a trenerzy dziecięcy mają podobne kwalifikacje do pracowników zawodowych klubów. Dziś nasze miasto nie ma profesjonalnych klubów sportowych w wielu dziedzinach, a takie dyscypliny jak hokej czy koszykówka, w której Wrocław ma piękne tradycje, żyją tylko dzięki prywatnym inicjatywom i grupom pasjonatów.

Aktywizacja sportowa i szkolenia młodzieży nie przyniosą efektów bez rozbudowy infrastruktury do rekreacyjnego uprawiania sportów i szeroko pojętej aktywności fizycznej. Brakuje miejskich basenów, obiektów lekkoatletycznych, a zewnętrzne siłownie powstają praktycznie tylko dzięki budżetowi obywatelskiemu.

W wyniku przepełnienia basenów i kąpielisk, wrocławianie korzystają z infrastruktury w okolicznych gminach i mniejszych miastach. Zbudujemy 5 nowych, tanich dla odwiedzających, otwartych kąpielisk miejskich, które w okresie zimowym pełnić będą funkcję lodowisk.

Przeprowadzimy audyt całej infrastruktury sportowej i rekreacyjnej. Pozwoli to na realne określenie potrzeb i braków oraz zaplanowanie kolejnych inwestycji w tej dziedzinie.


3. Program Obywatelski


Program Obywatelski dla Wrocławia to zestaw postulatów dla osiedli połączonych w 7 okręgów wyborczych, tak by stanowił punkt odniesienia w nadchodzących wyborach. To często postulaty, które w skali miasta mogą wydawać się drobne i mniej istotne, jednakże dla mieszkańców poszczególnych osiedli są one kluczowe.

Trzecia część naszego programu ma zatem charakter lokalny i obywatelski. Oddajemy w niej głos mieszkańcom, którzy najlepiej znają swoje codzienne potrzeby.

Tę część programu będziemy stale aktualizować na stronie komitetu. Pragniemy, by żyła ona nie tylko w czasie kampanii wyborczej, ale również po wyborach. Traktujemy to jako jedno z naszych zobowiązań wobec mieszkańców Wrocławia.

Jeśli te postulaty są bliskie również Tobie – dołącz do nas!

Rada Programowa Stowarzyszenia Bezpartyjny Wrocław

Wrocław, sierpień 2018

3.1. Żłobki i przedszkola

Dzisiaj Wrocław jest ciekawym miejscem do życia i dobrym dla studentów i młodych ludzi, którzy nie zdecydowali się jeszcze założyć rodziny. To dobrze, ale czas zadbać również o mieszkańców najmłodszych i najstarszych.

Najmłodszych, a w konsekwencji ich rodziców, czyli młodych ludzi, którzy zdecydowali się tu założyć rodzinę. rozwiążemy problem rekrutacji do żłobków i przedszkoli poprzez jasne wprowadzenie jasnych i twardych reguł oraz prostego w obsłudze systemu do zarządzania tą rekrutacją. Postawimy na rozwój niepublicznych placówek z naciskiem na tych przedsiębiorców, którzy już dzisiaj doskonale sobie radzą w związku z wypełnianiem luki w wyniku zaniedbań władz.

W planach zagospodarowania przestrzennego uwzględnimy przestrzenie dla tego typu placówek. Zbudujemy infrastrukturę i pozwolimy działać aktywnym prywatnym operatorom.

3.2. Seniorzy

W sposób systemowy zadbamy o bezpieczeństwo osób starszych. Zadbamy o ich aktywizację w wszystkich dziedzinach życia. Przeprowadzimy serię szkoleń w zakresie bezpieczeństwa, opieki nad zielenią oraz innych potrzebnych miastu rzeczy.

Często są to ludzie mieszkający we Wrocławiu od dekad, posiadający olbrzymią wiedzę i otaczający je troską.

Dla osób dorosłych wymagających opieki, wprowadzimy system opieki dziennej, żeby ich opiekunowie mogli prowadzić realizować swoje plany i ambicje zawodowe, a jednocześnie mieć pewność, że ich bliscy są pod profesjonalną i stałą opieką w godzinach pracy.

3.3. Przedsiębiorcy

W ostatniej dekadzie udało się przyciągną do Wrocławia wiele dużych korporacji, i jest to bardzo korzystne dla miasta. Jednakże korporacje nie mogą funkcjonować w oderwaniu od mniejszych przedsiębiorstw.

Do rozwoju społecznego i ekonomicznego konieczna jest różnorodność miejsc pracy i wykonywanej przez przedsiębiorstwa działalności. Przedsiębiorcy zaczynający swoją działalność, chcący ją rozwijać we Wrocławiu, muszą z jednej strony brać odpowiedzialność, za miasto, a z drugiej czuć wsparcie od gospodarzy.

Zamiast narzucać nieprzemyślane rygory, będziemy prowadzić dialog z ta najaktywniejszą grupą mieszkańców.

Wprowadzone przez nas zamiany w zakresie transparentności umów wprowadzą uczciwą konkurencję w płaszczyźnie publiczno-prywatnej. Nie będzie już równych i równiejszych. Pozwoli to wielu przedsiębiorcom.

Będziemy wspomagać wrocławskich przedsiębiorców w dialogu z władzami wojewódzkimi oraz centralnymi, a wszelkie przepisy prawa i regulacje prawne w gestii samorządu i powiatu będziemy konsultować, a wszelkie poprawki i zmiany – wprowadzać w drodze dialogu z przedsiębiorcami.