STATUT

Stowarzyszenia „Bezpartyjny Wrocław” uchwalony dnia 9 listopada 2020 r. we Wrocławiu

I Postanowienia ogólne

§ 1

1. Stowarzyszenie o nazwie „Bezpartyjny Wrocław”, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją dobrowolną, samorządną, trwałą i niezależną ideologicznie, powołaną w celu poprawy jakości życia mieszkańców Aglomeracji Wrocławskiej poprzez naprawę fundamentalnych zasad ustrojowych oraz promowanie konkretnych rozwiązań technicznych, organizacyjnych i politycznych przynoszących wymierną korzyść społeczności objętej danym rozwiązaniem.

2. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 stycznia 2017 r.  – Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2017 r. poz. 210) oraz ustawy z dnia 14 października 2016 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz.U. z 2016 r. poz.1817) a także niniejszego Statutu.

§ 2

1. Stowarzyszenie ma osobowość prawną.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Wrocław.

3. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Dla właściwego funkcjonowania i realizacji swoich celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

5. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

6. Stowarzyszenie powołane jest na czas nieokreślony.

§ 3

1. Stowarzyszenie posługuje się nazwą „Bezpartyjny Wrocław”, pieczęcią oraz wyróżniającym znakiem graficznym wg wzorów zatwierdzonych przez Zarząd, które są prawnie zastrzeżone.

2. Stowarzyszenie może używać nazwy skróconej: BW

3. Stowarzyszenie może ustanawiać odznaki honorowe, ordery uznania oraz inne nagrody i wyróżnienia i przyznawać je osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla realizacji celów Stowarzyszenia.

II Cele i formy działania Stowarzyszenia

§ 4

1. Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz:

a) poprawy jakości życia mieszkańców na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej, t.j. miasta Wrocław oraz powiatów: wrocławskiego, milickiego, górowskiego, oleśnickiego, oławskiego, strzelińskiego, średzkiego, trzebnickiego, wołowskiego;

b) upowszechniania wiedzy o Aglomeracji Wrocławskiej;

c) propagowania możliwych i pozytywnych kierunków zmian w zakresie funkcjonowania instytucji publicznych oraz rozwiązań organizacyjnych, technicznych i politycznych przynoszących wymierną korzyść społeczności objętej danym rozwiązaniem;

d) wspierania członków Stowarzyszenia w prowadzonych przez nich działaniach statutowych;

e) wspierania innych organizacji i inicjatyw obywatelskich i pozarządowych działających na rzecz poprawy jakości życia na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej

f) udział w działalności społecznej i politycznej umożliwiającej wpływ Stowarzyszenia na poprawę warunków funkcjonowania demokracji przedstawicielskiej.

2. Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Stowarzyszenie w sferze zadań publicznych obejmuje zadania związane z realizacją celów Stowarzyszenia na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej w zakresie:

a) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;

b) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;

c) działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;

d) działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;

e) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;

f) działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

g) ochrony i promocji zdrowia;

h) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

i) działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;

j) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

k) promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy;

l) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;

m) wypoczynku dzieci i młodzieży;

n) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

o) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu;

p) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;

q) turystyki i krajoznawstwa;

r) działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;

s) promocji i organizacji wolontariatu;

t) działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;

u) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

3. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez nieodpłatną działalność pożytku publicznego, którą jest:

a) uczestnictwo w procesie prawodawczym przez przygotowywanie własnych projektów legislacyjnych, komentarzy do proponowanych i obowiązujących aktów prawnych dotyczących mieszkańców i obszaru Aglomeracji Wrocławskiej;

b) monitoring działań władz wszystkich szczebli oraz pozostałych instytucji publicznych działających na obszarze Aglomeracji Wrocławskiej,

c) współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami, osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi dla osiągania swoich celów statutowych.

d) organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, prelekcji, warsztatów, debat i wyjazdów naukowych, konkursów oraz zjazdów środowisk lokalnych i ogólnopolskich;

e) organizowanie i prowadzenie prac badawczych, tworzenie raportów i analiz dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego, społecznego i gospodarczego Aglomeracji Wrocławskiej,

f) prowadzenie działalności informacyjnej, wydawniczej, eksperckiej i opiniotwórczej,

g) prowadzenie praktyk i staży dla licealistów, studentów i osób wchodzących na rynek pracy.

4. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie działań punktu 3 podpunkty od d) do g).

5. Realizacja celów Stowarzyszenia następuje również poprzez:

a) Kreowanie i udział w działaniach na szczeblu samorządowym i regionalnym.

b) Stała komunikacja osiągnięć i działalności Stowarzyszenia mediach i na forum debaty publicznej.

c) Współpracę z instytucjami publicznymi, stowarzyszeniami i fundacjami oraz innymi podmiotami o zbieżnych celach oraz kierowaniem do nich postulatów.

d) Udział w wyborach samorządowych.

e) Prowadzenie innych działań sprzyjających realizacji statutowych celów Stowarzyszenia.

III Majątek Stowarzyszenia

§ 5

Środki na realizację celów Stowarzyszenia i pokrycie kosztów jego działalności pochodzą ze:

a) składek członkowskich

b) darowizn, spadków, zapisów przekazywanych Stowarzyszeniu od podmiotów krajowych i zagranicznych,

c) dotacji i subwencji osób prawnych,

d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych,

e) dochodów ze zbiórek publicznych oraz imprez takich jak aukcje, koncerty, bale, wystawy, konferencje organizowane przez Stowarzyszenie,

f) dochodów z działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Stowarzyszenie,

g) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek,

h) dochodów ze sprzedaży cegiełek i aukcji internetowych,

i) innych wpływów i dochodów dopuszczonych prawem, w tym sponsoringu, grantów i programów pomocowych.

§ 6

1. Stowarzyszenie realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Obie te formy działalności będą rachunkowo wyodrębnione w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w kraju i za granicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

3. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia może być prowadzona tylko w rozmiarach służących realizacji statutowych celów Stowarzyszenia oraz wyłącznie jako działalność dodatkowa w stosunku do prowadzonej działalności pożytku publicznego. Działalność gospodarcza Stowarzyszenia będzie rachunkowo wyodrębniona w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników tej działalności przy uwzględnieniu przepisów dotyczących rachunkowości.

4. Nadwyżkę przychodów nad kosztami Stowarzyszenie przeznacza na statutową działalność pożytku publicznego.

§ 7

1. Stowarzyszenie może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie:

a) PKD 63.99.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana

b) PKD 70.21.Z Stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja

c) PKD 70.22.Z Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

d) PKD 72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

e) PKD 73.20.Z Badanie rynku i opinii publicznej

f) PKD 74.90.Z Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana 

g) PKD 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

h) PKD 85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

i) PKD 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

j) PKD 96.09.Z Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana

k) PKD 63.11.Z Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność 

l) PKD 58.11.Z Wydawanie książek

m) PKD 58.13.Z Wydawanie gazet

n) PKD 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

o) PKD 58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

p) PKD 63.12.Z Działalność portali internetowych

q) PKD 62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

r) PKD 58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

s) PKD 59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

t) PKD 59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

u) PKD 74.30.Z Działalność związana z tłumaczeniami

v) PKD 73.11.Z Działalność agencji reklamowych

w) PKD 18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem do druku

x) PKD 59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

y) PKD 59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

z) PKD 62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

aa) PKD 73.12.A Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji

bb) PKD 73.12.B Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych

cc) PKD 73.12.C Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet)

dd) PKD 73.12.D Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

ee) PKD 82.99.Z Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

ff) PKD 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

gg) PKD 93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową i rachunkowość według zasad obowiązujących stowarzyszenia i organizacje pożytku publicznego.

§ 8

Stowarzyszenie nie ma prawa podejmowania działań polegających na:

a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”;

b) przekazywaniu majątku Stowarzyszenia na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,

c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,

d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 9

1. Rokiem obrotowym Stowarzyszenia jest dwanaście kolejnych miesięcy kalendarzowych. Rok obrotowy Stowarzyszenia jest tożsamy z rokiem kalendarzowym.

2. W razie zmiany roku podatkowego Stowarzyszenia, za pierwszy po zmianie rok podatkowy uważa się okres od pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu poprzedniego roku podatkowego do końca roku podatkowego nowo przyjętego. Okres ten nie może być krótszy niż dwanaście i dłuższy niż dwadzieścia trzy kolejne miesiące kalendarzowe.

§ 10

1. Dochody z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Stowarzyszenia, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

2. Stowarzyszenie za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem.

3. Majątkiem Stowarzyszenia zarządza Zarząd.

4. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

IV Członkowie Stowarzyszenia

§ 11

1. Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków. Do prowadzenia swoich spraw może zatrudniać pracowników.

2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a) członków zwyczajnych,

b) członków wspierających,

c) członków honorowych.

§ 12

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

§ 13

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca obywatelem Rzeczypospolitej Polskiej lub cudzoziemcem.

2. Przyjęcia nowych członków dokonuje Zarząd uchwałą przyjętą zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji członkowskiej złożonej przez kandydata.

3. Wzór deklaracji członkowskiej określa Zarząd.

4. Członkowie – założyciele Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi po zarejestrowaniu Stowarzyszenia.

5. Członek zwyczajny Stowarzyszenia nie może być jednocześnie członkiem żadnej partii politycznej.

§ 14

1. Członek zwyczajny ma prawo:

a) wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,

b) uczestniczyć z głosem stanowiącym w Walnym Zebraniu,

c) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

d) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

e) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

2. Członek zwyczajny zobowiązany jest do:

a) przestrzegania Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

b) regularnego opłacania składek na rzecz Stowarzyszenia w wysokości uchwalonej przez Zarząd,

c) czynnego uczestniczenia w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,

d) dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna, zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia i akceptująca jego cele, która zadeklaruje pomoc i zostanie przyjęta przez Zarząd w drodze uchwały przyjętej zwykłą większością głosów na podstawie pisemnej deklaracji.

2. Członek wspierający ma prawo:

a) zgłaszać wnioski i postulaty dotyczące działalności Stowarzyszenia,

b) korzystać z pomocy i zaplecza Stowarzyszenia w podejmowanych działaniach zgodnych z jego celami statutowymi,

c) brać udział w pracach, zebraniach i innych przedsięwzięciach Stowarzyszenia.

§ 16

1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

2. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

3. Członek honorowy nie posiada biernego oraz czynnego prawa wyborczego, może jednak brać udział głosem doradczym w statutowych sprawach Stowarzyszenia, poza tym posiada takie prawa, jak członek zwyczajny.

4. Członek honorowy zwolniony jest z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:

a) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi, po uprzednim uregulowaniu wszelkich zobowiązań odnośnie Stowarzyszenia,

b) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

c) wykluczenia uchwałą Zarządu z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia lub działania na szkodę Stowarzyszenia.

2. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania w terminie 21 dni od daty doręczenia uchwały na piśmie. Walne Zebranie rozpatruje odwołanie w czasie najbliższych obrad. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

V Władze Stowarzyszenia

§ 18

1. Władzami Stowarzyszenia są:

a) Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, zwane dalej „Walnym Zebraniem”,

b) Zarząd Stowarzyszenia, zwany dalej Zarządem,

c) Komisja Rewizyjna.

2. Kadencja Zarządu Stowarzyszenia trwa 4 lata, a Komisji Rewizyjnej 5 lat. Ich wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym lub jawnym zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania.

3. Poszczególne organy Stowarzyszenia mogą w drodze uchwały przyjąć wewnętrzny regulamin funkcjonowania.

4. Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, jeśli dalsze postanowienia Statutu nie stanowią inaczej.

Walne Zebranie

§ 19

1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie Członków.

2. Walne Zebranie zwołuje Zarząd:

a) z własnej inicjatywy;

b) na pisemny uzasadniony wniosek Komisji Rewizyjnej;

c) na pisemny uzasadniony wniosek co najmniej 15 członków.

3. Walne Zebranie Zarząd zwołuje co najmniej raz w roku kalendarzowym. O terminie, miejscu i propozycjach porządku obrad powiadamia członków Stowarzyszenia Zarząd co najmniej 14 dni przed terminem rozpoczęcia obrad za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Obrady Walnego Zebrania Członków mogą odbywać się przy użyciu narzędzi do komunikacji zdalnej.

4. W Walnym Zebraniu winna uczestniczyć co najmniej połowa członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a w drugim terminie, który może być wyznaczony o godzinę później tego samego dnia – może ono skutecznie obradować bez względu na liczbę uczestników.

5. W Walnym Zebraniu mogą uczestniczyć członkowie zwyczajni Stowarzyszenia oraz, z głosem doradczym, członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

6. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

a) uchwalanie programu działania Stowarzyszenia;

b) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

c) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania;

d) udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;

e) wybór członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;

f) zmiany Statutu;

g) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Stowarzyszenie innych organizacji;

h) podjęcie uchwały w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku;

i) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Stowarzyszenia;

j) rozpatrywanie skarg członków Stowarzyszenia na działalność Zarządu.

7. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów oddanych przez członków obecnych na tym Zebraniu.

8. Zmiana Statutu, odwołanie Prezesa, członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz rozwiązanie Stowarzyszenia wymagają bezwzględnej większości głosów przy obecności ponad połowy członków Stowarzyszenia w pierwszym terminie; w drugim terminie wymóg obecności ponad połowy członków nie obowiązuje.

Zarząd Stowarzyszenia

§ 20

1. Zarząd składa się z trzech do siedmiu członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa.

2. Kadencja członków Zarządu trwa 4 lata. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem upływu kadencji.

3. Pracami Zarządu kieruje Prezes.

4. Członków Zarządu powołuje Walne Zebranie.

5. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą:

a) upływu kadencji

b) pisemnej rezygnacji

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych

d) odwołania przez Walne Zebranie

e) śmierci członka Zarządu

f) pozbawienia praw publicznych, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu,

6. Członkowie Zarządu nie mogą być pozbawieni praw publicznych, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

7. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności wykonywane w ramach pełnienia swojej funkcji na rzecz Stowarzyszenia. Warunki i wysokość przyznanego wynagrodzenia ustala Walne Zebranie zwykłą większością głosów.

8. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję.

§ 21

1. Zarząd kieruje pracami Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz.

2. Zarząd podejmuje wszelkie decyzje dotyczące Stowarzyszenia niezastrzeżone dla innych władz, w szczególności:

a) podejmowanie uchwał w sprawie przyjmowania nowych członków zwyczajnych i wspierających na podstawie deklaracji członkowskiej oraz uchwał w sprawie wykluczania członków Stowarzyszenia,

b) sporządzanie sprawozdań z działalności Stowarzyszenia,

c) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,

d) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

e) realizacja uchwał Walnego Zebrania i kierowanie bieżącą pracą Stowarzyszenia zgodnie z celami statutowymi

f) zwoływanie Walnego Zebrania;

g) ustalanie wysokości składek członkowskich;

h) określenie wzoru deklaracji członkowskiej;

i) ustalanie zasad zatrudniania i wynagradzania pracowników Stowarzyszenia

j) przyjmowanie spadków, darowizn i zapisów i innych przysporzeń majątkowych w imieniu Stowarzyszenia

3. Zakres realizacji zadań i samodzielnej działalności członków Zarządu ustala Prezes.


4. Jeżeli sprawa podjęta przez członka Zarządu przekracza zakres zwykłych czynności Stowarzyszenia, niezbędne jest uzyskanie uprzedniej jednomyślnej zgody wszystkich pozostałych członków Zarządu.

5. Jeżeli chociaż jeden z pozostałych członków Zarządu nie wyrazi zgody na dokonanie określonej czynności, członek Zarządu wnioskujący o zgodę może dokonać takiej czynności po uzyskaniu uprzedniej zgody Komisji Rewizyjnej.

§ 22

1. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej, przy czym w razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Prezesa.

2. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane na posiedzeniach Zarządu w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie Zarządu wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

3. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes za pomocą środków komunikacji elektronicznej, określając czas i miejsce posiedzenia oraz agendę. Posiedzenia Zarządu mogą odbywać się przy użyciu narzędzi do komunikacji zdalnej.

4. Sposób działania Zarządu oraz podział czynności między jego członkami określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

5. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych i niemajątkowych, może składać Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes działający łącznie wraz z innym członkiem Zarządu.

6. W umowie między Stowarzyszeniem a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Stowarzyszenie reprezentuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej na mocy uchwały Komisji Rewizyjnej jako organu kontroli lub pełnomocnik powołany na podstawie uchwały Walnego Zebrania.

§ 23

1. Do obsługi prac Stowarzyszenia Zarząd może powołać Biuro Stowarzyszenia i jego Dyrektora, finansowane ze środków Stowarzyszenia. Dyrektor zatrudniony przez Stowarzyszenie kieruje pracami Biura na podstawie regulaminu, który podlega akceptacji Zarządu.

2. Biuro organizuje obsługę Stowarzyszenia, działalność informacyjną i logistyczną.

3. Dyrektor dysponuje wyznaczonymi uchwałą Zarządu środkami finansowymi przeznaczonymi na działalność statutową Stowarzyszenia i jego obsługę.

4. Na żądanie Zarządu, w terminie 30 dni dyrektor jest zobowiązany przedstawić Zarządowi lub Walnemu Zebraniu Członków lub Komisji Rewizyjnej sprawozdanie z działalności Biura.

Komisja Rewizyjna

§ 24

1. Komisja Rewizyjna, zwana dalej Komisją, składa się z co najmniej trzech członków, w tym Przewodniczącego.

2. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.

3. Kadencja Komisji trwa cztery lata. Mandat członka Komisji wygasa z dniem upływu kadencji.

4. Członków Komisji powołuje Walne Zebranie.

5. Członkostwo w Komisji ustaje także w wyniku:

a) upływu kadencji,

b) pisemnej rezygnacji,

c) utraty pełnej zdolności do czynności prawnych,

d) odwołania przez Walne Zebranie,

e) śmierci,

f) pozbawienia praw publicznych, w wyniku prawomocnego orzeczenia sądu.

6. Członkowie Komisji:

a) nie mogą łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji członka Zarządu

b) nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

c) nie mogą pozostawać w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, pokrewieństwie, powinowactwie i podległości z tytułu zatrudnienia wobec któregokolwiek członka Zarządu.

d) nie mogą być pracownikami Stowarzyszenia.

§ 25

1. Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Komisja sprawuje stały nadzór nad działalnością Stowarzyszenia we wszystkich dziedzinach jego działalności.

3. Do zadań i obowiązków Komisji należy:

a) ocena pracy Zarządu i udzielanie członkom Zarządu zaleceń co do realizacji strategii i zarządzania finansami;

b) kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu i jej ocena w zakresie osiągania celów statutowych oraz realizacji planów finansowych co najmniej raz w roku;

c) ocena sprawozdań finansowych i merytorycznych Stowarzyszenia w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i stanem faktycznym;

d) występowanie z wnioskiem o zwołanie Walnego Zebrania;

e) zwołanie Walnego Zebrania, w razie nie zwołania go przez Zarząd w terminie ustalonym Statutem;

f) składanie na Walnym Zebraniu wniosków o udzielenie (lub odmowę udzielenia) absolutorium dla Zarządu;

g) składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu.

4. Komisja w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do:

a) żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów i wyjaśnień dotyczących działalności Stowarzyszenia;

b) dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Stowarzyszenia;

c) żądania od wszystkich innych pracowników i wolontariuszy Stowarzyszenia sprawozdań i wyjaśnień dotyczących ich działalności na rzecz Stowarzyszenia.

§ 26

1. Do ważności uchwał Komisji wymagana jest obecność co najmniej połowy jej członków.

2. Uchwały Komisji zapadają zwykłą większością głosów, chyba że Statut stanowi inaczej, przy czym w razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.

3. Uchwały Komisji mogą być podejmowane na posiedzeniach Komisji w formie głosowania pisemnego lub przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, jeśli wszyscy członkowie Komisji wyrażą zgodę na tę formę głosowania.

4. Posiedzenia Komisji zwołuje Przewodniczący za pomocą środków komunikacji elektronicznej co najmniej raz w roku, określając czas i miejsce posiedzenia oraz agendę.

Posiedzenia Komisji mogą odbywać się przy użyciu narzędzi do komunikacji zdalnej.

5. Sposób działania Komisji oraz podział czynności między jej członkami określa regulamin uchwalony przez Komisję.

Rada Programowa

§ 27

1. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów może powołać Radę Programową.

2. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd na wniosek członków Stowarzyszenia.

3. Rada Programowa wybiera spośród siebie Przewodniczącego.

4.  Do podstawowych zadań i kompetencji Rady Programowej należą:

a) kreowanie relewantnych tematów debaty publicznej,

b) opracowanie założeń projektu programu Stowarzyszenia,

c) przygotowanie propozycji konkretnych rozwiązań systemowych i społecznych,

d) współdziałanie z Zarządem we wszystkich sprawach Stowarzyszenia,  

e) opiniowanie podejmowanych przez Stowarzyszenie działań i planów,

f) opracowanie i przedstawienie Zarządowi swoich propozycji i rozwiązań,

g) kreowanie strategicznych kierunków działania Stowarzyszenia.

§ 28

W razie zmniejszenia się składu władz Stowarzyszenia w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji. Kooptacji dokonują pozostali członkowie organu, którego skład uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej niż połowę składu organu.

VI Postanowienia końcowe

§ 29

1. Stowarzyszenie rozwiązuje się na podstawie uchwały Walnego Zebrania lub w innych przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Prawa o stowarzyszeniach.

§ 30

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.